top of page
20220627_193622.jpg

Hållbarhetsarbete

Att arbeta för en mer hållbar bransch med medvetna val, resurssnåla metoder och ökad biologisk mångfald är en stor del av varför Ängsträdgården startades. Det finns alltid mycket som kan göras bättre, men det finns också mycket som jag redan gör. Här kan du läsa om hur jag tänker kring hållbarhet på Ängsträdgården. Det handlar både om hur jag agerar just nu och riktlinjer framåt. Längst ned hittar du framtida mål. Texten kommer att uppdateras vartefter företaget utvecklas. Har du frågor eller vill diskutera något, mejla! /Essie

Egen jord

Ingen torv
Torvmarker fungerar som kolsänkor och lagrar mycket stora mängder kol. De har också höga natur- och rekreationsvärden. Vid brytning och utdikning släpps stora mängder koldioxid ut i atmosfären. 
Ingen torv används i odlingarna på Ängsträdgården.
 
Läs mer om torv och våtmarker: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/vatmarker-och-klimat/ 

Eget kretslopp
På gården finns flera egna kallkomposter (komposter av trädgårdsavfall - grenar, kvistar, löv, gräsklipp m.m.) som på sikt bildar kompost som sedan används i odlingarna. I många fall används direktkompostering, d.v.s. organiskt material får brytas ned på den plats där näringen används, direkt i bäddar och planteringar. På så vis blir det inget svinn av organiskt material.
Ingen jord köps in, däremot kan odlingarna i vissa fall kompletteras med t.ex. granitkross, ull eller halm från lokala leverantörer.

Få fler tips på hur du kan arbeta med din egen jord: https://rikaretradgard.se/sa-valjer-du-miljovanlig-jord/

Sparsam gödsling - ingen konstgödsel
Inga planteringar med perenner gödslas om inte växterna visar på näringsbrist. På så vis undviks läckage av näringsämnen och övergödning. Genom att sätta rätt växt på rätt plats och praktisera låg skötsel, behöver de flesta perenner aldrig gödslas mer än av naturens eget kretslopp. Krävs gödning så används organiskt material från gården.
Ingen konstgödsel/handelsgödsel används i odlingarna.

Konstgödsel är mycket energikrävande att framställa och idag finns ingen tillverkning av konstgödsel i Sverige, vilket betyder att den måste importeras om den ska användas.

Läs mer om konstgödsel: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-ar-konstgodsel/
Läs mer om övergödning: https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/2023/sammanfattningar/0/0/4#orsak

Giftfri jord
Inga bekämpningsmedel eller andra typer av kemikalier används i odlingarna på Ängsträdgården. Material som används i kompost ska inte heller vara besprutat med bekämpningsmedel. För att vara på den säkra sidan används inte kökskompost (sedan 2024) annat än om avfallet är giftfritt odlat/odlat på gården.
 
Sedan 2024 odlas alla växter som säljs på Ängsträdgården från insamlat/inköpt frö, eller förökning av växter odlade på gården sedan tidigare. Inga sticklingar, pluggplantor eller krukade plantor av örtartade perenner köps in om de inte är ekologiskt eller giftfritt odlade samt svenskodlade från frö. Detta för att minska risken att få in jord eller växtdelar som är besprutade. 

Läs mer om gifter i växter i handeln: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/bekampningsmedel-pa-bivanliga-vaxter/

Levande jord
Ingen jord steriliseras vid odling eller förodling. Alla upphöjda bäddar (främst i växthuset) har markkontakt. Bar jord täcks med levande växter i första hand och organiskt material i andra hand. Ogräs får agera gröngödsling och rensas endast när andra växter planteras. De flesta gångarna i trädgård och odling består av gräs- eller örtmatta.

Då jag odlar på kompakterad lera (gammal åkermark) måste marken grävas och vändas ordentligt vid nya planteringar. Så kallad no-dig fungerar tyvärr inte på de flesta ställen. Vändning/grävning av jord begränsas dock till nyetablering och frösådd/förökningsarbete. En levande jord är ett långsiktigt arbete som kommer att förbättras med tiden.

Se en video om hur du kan skapa en levande jord: https://rikaretradgard.se/foredrag-om-levande-jord/

Mindre plast

Plasten är svår att komma ifrån i odling då vissa egenskaper som plasten har är svåra att byta ut mot organiska material. I vissa fall bör även nyttan av slutresultatet diskuteras mot nackdelarna av att använda plast. Det går dock att arbeta för att minska plasten där den inte är nödvändig. 

Läs mer om mikroplast: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/om-plast/mikroplast/

Färre plastkrukor
De flesta perenner som odlas på Ängsträdgården direktsås i odlingsbäddar med träram, planteras sedan ut på friland och säljs sedan i självplocket. I detta odlingsled används inga plastkärl eller krukor förutom vid viss förvaring/transport mellan olika planteringsytor. Kunden uppmanas att transportera sina växter hem i egna hinkar/kärl, vilket betyder att användning av plast för engångsbruk minskar.

Vid nya odlingsmetoder eller alternativ för transport, förvaring och försäljning av plantor används i första hand metoder som kräver mindre plast, t.ex. blockplantor istället för pluggplantor. 

Återanvändning, återbruk & återvinning
Den plast som finns på Ängsträdgården återanvänds så många gånger som möjligt. T.ex. byggplast, krukor, kärl, hinkar, etiketter, fiberdukar m.m. De flesta plastmaterial kan användas i många, många år och kan på så vis vara ett bättre alternativ än t.ex. träprodukter för engångsbruk. Svart plast kan idag inte återvinnas. Om nya plastprodukter i odlingsledet behöver köpas in (krukor, brätten) ska dessa kunna återvinnas.

Läs mer om plast i trädgården: https://for.se/wp-content/uploads/2021/11/Faktablad-Plast.pdf

Ökad biologisk mångfald

Odling av inhemska (vilda, svenska) växter
Ängsträdgården jobbar för att inspirera människor till att plantera fler vilda växter. Inte bara i ängar utan också i planteringar, eller genom att inte rensa bort vilda växter. Trädgårdsväxter och vilda växter kan växa tillsammans, de behöver inte delas upp på olika ytor. I trädgården, odlingarna och till försäljning finns ett utbud av vilda växter varav de flesta är av lokalt insamlade fröer (märkt FK Ladusätter - namnet på gården). Runt trädgården och odlingen finns även en stor variation av många inhemska träd och buskar som är viktiga för den biologiska mångfalden, t.ex. asp, sälg, ek, björk, lönn, hassel, slån, hagtorn, rönn, tall, gran m.m. När jag pratar om "värdväxt" (antal arter som är beroende av vilka växter) utgår jag från data från artfakta.se. Se antal som ett ungefärligt mått snarare än exakt mått då det här ämnet är mycket komplext och beror på många lokala faktorer.

Vilda växter är ett bättre val för att gynna våra svenska insekter & pollinatörer, svampar och andra arter som är beroende av våra svenska växter, och bör ses som en tillgång snarare än ogräs.
Läs mer om varför och hur du odlar vilda växter: https://www.natursidan.se/guide/guide-till-att-odla-vilda-vaxter/
Läs mer om våra svenska arter: https://artfakta.se/

Odling av växter för pollinatörer
Tillsammans med odling av inhemska arter odlas också trädgårdsväxter som blommar och ger nektar och pollen till våra insekter. På så vis kan blomningssäsongen bli längre och vackrare - plus både för oss och pollinatörer. Jag arbetar för att kunna informera om detta på bra sätt, idag är det dock svårt att hitta entydig forskning som visar på exakta nektar- och pollenkällor. Se eventuell information om detta som ett ungefärligt mått.

Läs mer om pollinatörer: https://www.wwf.se/biologisk-mangfald/pollinering/pollinerare/#vad-menas-med-pollinator
Se lista på växter med pollen och nektar: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/05/Dragvaxter-2022.pdf

Skötsel med hjälp av punktinsatser
Odlingar och planteringar med perenner sköts med enstaka punktinsatser vid behov (t.ex. nedklippning av perenner, ogräsrensning, återplantering, slyröjning & krattning), oftast en gång per säsong. Inga regelbundna skötselinsatser/städning görs förutom ogräsrensning i självplocket och klippning av gräs- och örtmattor i gångarna. På så vis finns det alltid ytor på och runt gården som är ostädade/oklippta till fördel för våra insekter och smådjur. 

Läs tips om vad du kan göra i din trädgård för att gynna biologisk mångfald: https://www.natursidan.se/guide/du-kan-sjalv-enkelt-gora-viktiga-insatser-for-biologisk-mangfald/

Faunadepåer & livsmiljöer
Död ved får ligga eller stå kvar, läggs i högar eller på andra platser som är lämpligt. I skogen runt om gården finns många varierade typer av habitat och livsmiljöer. Trä- och stenmaterial används också på olika sätt som dekoration i självplocket och trädgården för estetiska, ekonomiska, praktiska och miljömässiga skäl. 

Läs mer om biologisk mångfald och naturvård i natur- och kulturmiljöer: https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/biologisk-mangfald/natur--och-kulturmiljoer

Låg belysning nattetid
Många av våra insekter, fladdermöss och fåglar är nattaktiva och speciellt under sommarmånaderna är det viktigt att ha minimalt med belysning under kvällar och nätter. Idag finns ingen belysning i självplocket/plantskolan och växthusområdet.

Läs mer om ljusföroreningar: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ljusfororeningar-hotar-nattaktiva-djur/

Inga invasiva eller fridlysta växter
Inga invasiva, potentiellt invasiva eller fridlysta arter finns till försäljning hos Ängsträdgården. Utbudet uppdateras löpande efter nya listor. Detta för att det ska vara enklare för dig som kund att göra hållbara växtval.

Läs mer om invasiva arter och hur du kan hjälpa till: https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/frammande-arter/

Hållbar hantering av resurser

Bevattning med regnvatten
Regnvatten samlas i dammar samt i tankar från taken. Plantor punktbevattnas restriktivt, endast vid behov. De flesta perenner förvaras och växer på friland (direkt i jorden, ej krukor) och klarar sig för det mesta utan bevattning efter etablering. Krukade perenner, frösådder och sticklingar vattnas manuellt, underifrån. Manuell bevattning sker främst morgon eller kväll då avdunstningen är lägre. Bäddarna i växthuset vattnas med regnvatten via soldriven droppbevattning. Inga spridare används.

Se fler tips på hur du kan spara vatten: https://svensktradgard.se/tradgardsrad/tusen-droppar/


Odling av torktåliga arter
Många av de perenner som odlas är torktåliga, d.v.s. de klarar långa perioder utan bevattning, även under torrperioder. Vissa arter kan till och med nästan vissna under svår torka, för att sedan återkomma under sensommaren. Fleråriga växter kräver också mindre bevattning än ettåriga växter då de har längre tid på sig att utveckla större rotsystem. I växtkatalogen kan du söka (ctrl+f) på ordet "torktålig" för att direkt få upp dessa växter.

Se mitt webinar om torktåliga växter: https://www.youtube.com/watch?v=ltNQxIQJoz4


Transport
I första hand används material från gården, t.ex. trä, jord och sten. I andra hand används material från lokala leverantörer - transporten av material är därför oftast kort. Undantag är andra material som kontorsmaterial, arbetskläder m.m. där många fler faktorer måste tas i beaktning. Nya arter odlas från inköpta fröer vilket betyder att vikten av en mängd fröpåsar är minimal. Annan transport (t.ex. inköp av kontorsmaterial) är idag mycket restriktiv. Tyvärr finns ingen kollektivtrafik/busslinje till Ängsträdgården vilket betyder att kunder och besökare måste ta egen bil. Möten & nätverkande görs i första hand digitalt.

Minimalt svinn
Arter och antal som odlas ska vara relevanta och efterfrågade, för att hålla ett så litet lager som möjligt. Det pratas mycket om matsvinn i samhället, men tyvärr alldeles för lite om svinn i trädgårdsbranschen. Växter som har odlats upp på Ängsträdgården och av någon anledning inte kan säljas eller växa vidare i odlingen, blir kompost. Även övrigt material som flyers, skyltning, kontorsmaterial m.m. ska hållas restriktivt och användas endast där det är nödvändigt. Återbruk och återanvändning praktiseras där det är möjligt. 

Ingen uppvärmning eller extra belysning
Alla perenner dras upp utomhus eller i tunnelväxthus/kallväxthus vilket betyder att ingen uppvärmning eller belysning används i odlingen av perennerna. Även de flesta ett - tvååriga växter dras upp utomhus eller i kallväxthus.

Framtida mål

- Från 2024-04-01: Alla frön till perenner som köps in ska vara ekologiskt/organic/giftfritt odlade  -
Det här betyder att utbudet av nya sorter/arter i dagsläget blir begränsat, och jag måste arbeta för att öka efterfrågan på ekologiskt frö från fröfirmorna. 

- Mer dialog med leverantörer & samarbetspartners om deras hållbarhetsarbete - 
Fler frågor vid nya kontakter och inköp av produkter, för att kunna göra mer medvetna val.

- Arbeta fram en plan och kommunikation för liknande hållbarhetsarbete gällande mina tjänster - 
Påbörjas under 2024.

- Fortsatt utbildning och uppdatering gällande hållbarhetsarbete och nyheter i branschen -
Detta görs bland annat genom att följa nyheter från branschorganisationer, föreningar och ny forskning, och genom aktivt deltagande i föreningen Hållbara trädgårdsföretag.

 

bottom of page